nadace hippokrates

Zkratky

 

Zkratky používané v lékařské dokumentaci

   

5-HT

   

5-hydroxytryptamin (serotonin)

5-HTR

serotoninový receptor

A

hirci (axilární ochlupení)

AA

kyselina arachidonová (arachidonic acid)

AAG

α1-kyselý glykoprotein (α1-acid glycoproteine)

AAGBI

Association of Anaesthetists’ of Great Britain and Ireland

AB

abortus -potrat

ABR

acidobazická rovnováha

AC

obvod trupu (abdominal circumference)

ACA

antifosfatidylcholinové protilátky

ACE

enzym konvertující angiotenzin (angiotensine converting enzyme)

aCL

antikardiolipidové protilátky

ACLS

rozšířená neodkladná resuscitace (advanced cardiac life support)

ACOG

American Congress of Obstetricians and Gynecologists

ACTH

adrenokortikotropní hormon (adrenocorticotropic hormone)

ACUS

supravaginální amputace dělohy

ADA

americká asociace pro diabetes (American diabetes association)

ADEC

Australian Drug Evaluation Committee

ADH

antidiuretický hormon

ADP

adenosindifosfát

Adr

adrenalin (epinefrin)

AE

adnexektomie

AEA

anandamid – endogenní kanabinoidní ligand (N-arachidonoylethanolamin)

AFE

embolie plodovou vodou (amniotic fluid embolism)

AFI

(amniotic fluid index)index hodnotící množství plodové vody

AFLP

akutní steatóza jater těhotných (acute fatty liver of pregnancy)

AFP

α-fetoprotein

AGA

eutrofický novorozenec (appropriate for gestational age)

AGC-NEO

atypické žlázové buňky nevylučující neoplazii

AGC-NOS

atypické žlázové buňky blíže nespecifikované

AH

asistovaný hatching

AHA

American Heart Association

ACh

acetylcholin

ACHE

acetylcholinesteréza

AID

inseminace spemiemi anonymního dárce

AIDS

syndrom získané imunodeficience

AIH

inseminace spemiemi manžela

AIS

adenokarcinom in situ

AK

arachidonová kyselina

Ala

alanin

ALH

atypická lobulární hyperplázie (atypical lobular hyperplasia)

ALP

alkalická fosfatáza

ALSPAC

avon longitudinal study parents and children

ALT

alaninaminotransferáza

AMC

(amniocentesis)amniocentéza odběr vzorku plodové vody

AMP

adenosinmonofosfát

AMPA

α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionová kyselina

AMS

sérová amyláza

ANA

antinukleární protilátky

anti-FXa

protilátky proti faktoru Xa

AORA

Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anaesthesia

APA, APLA

antifosfolipidová protilátka (antiphospholipid antibody)

APAD

(anterio-posterior abdominal diameter)předozadní průměr bříška

APC

aktivovaný protein C

APE

apendektomie

APS

antifosfolipidový syndrom

APTT

aktivovaný protrombinový čas (activated prothrombine time)

AR

asistovaná reprodukce

ARDS

syndrom akutní dechové tísně dospělých (acute/adult respiratory distress syn¬drome)

ARO

anesteziologicko-resuscitační oddělení

AS

akce srdeční

ASA

kyselina acetylsalicylová (acetylsalicylic acid)

ASC-H

atypické dlaždicové buňky neumožňující vyloučit HG lézi

ASC-US

atypické dlaždicové buňky nejasného významu

ASIC

iontový kanál aktivovaný protony – kyselinami (acid sensing ion channel)

AST

aspartátaminotransferáza

AT

antitrombin

AT III

antitrombin III

ATB

antibiotika

ATK

antikoncepce

ATLS

Advanced Trauma Life Support

ATP

adenosintrifosfát

ATZ

atypická transformační zóna

AUC

plocha pod křivkou (area under curve)

AV

atrioventrikulární

a-v

arterio-venózní

AVF

(anteverze flexe)dopředu nakloněná děloha (normální)

AVF

anteroverze flexe - dopředu ukloněná děloha

AWD

defekt břišní stěny (anterior wall defect)

b.o.

 bez obtíží

BB

sdružené nárazníkové báze (buffer base)

BDNF

mozkový neurotrofický faktor (brain derived neurotrophic factor)

BE

nadbytek bází (base excess)

BEP

bleomycin - etoposid - cisplatina

beta EP

beta endorfin

beta-LPH

beta-lipotopní hormon

BFC

blood flow classes - třídy průtoku krve

BCH

biochemie

BK

bradykinin

BLS

základní neodkladná resuscitace (basic life support)

BMI

index tělesné hmotnosti (body mass index)

BNP

mozkový natriuretický peptid (brain natriuretic peptide)

bo

bez obtíží

BPD

biparietální průměr (biparietal diameter)

bpn

bez patologického nálezu

BPS

biophysical score - biofyzikální skóre

BR

bradykininový receptor

BSO

oboustranná adnexetktomie (bilateral salpingoophorectomy)

BT

bazální teplota

BTO (BLT, BOT)

nádor ovaria hraniční malignity (borderline ovarian tumor)

BV

bakteriální vaginóza

BWR

Bordet-Wassermannova reakce

CA

celková anestezie

CA125

cancer antigen 125

CaMKII

proteinkináza závislá na Ca2+ a kalmodulinu

cAMP

cyklický adenosinmonofosfát

CAP

contraction-associeted proteins                                                                                                                                                       

CAR

Centrum asistované reprodukce

CAVE

pozor

CB

kanabinoidní receptory

CBDCA

karboplatina

CC

clostilbegyt

CCAM

cystická adenomatoidní malformace plic

CCL2

chemokinový ligand 2 (též MCP-1 – monocyte chemotactic protein-1)

CCR

chemokinový receptor

CCT

cervikokraniální tlak

CD

Douglasův prostor

cDDP (DDP)

cisplatina

CEA

karcinoembryonální antigen

CEMACH

Confidential Enquiry into Maternal and Child Health

CEMD

Confidential Enquiry into Maternal Deaths

CGIN

cervikální glandulární intraepiteliální neoplazie

cGMP

cyklický quanosinmonofosfát

CGRP

peptid odvozený od genu pro kalcitonin (calcitonin-gene related peptide)

CIN

cervikální intraepiteliální neoplazie

CIS

karcinom in situ

CK

kreatinkináza

CM

(cisterna magna) šířka velké mozkové cisterny

Cm – Cf

koncentrační gradient, tj. rozdíl plazmatických koncentrací matky a plodu

CMACE

Centre for Maternal and Child Enquiries

Cmax

maximální koncentrace

CMP

cévní mozková příhoda

CMV

cytomegalovirus

CNS

centrální nervový systém

CO2

oxid uhličitý

COC

kombinovaná perorální antikoncepce

COX

cyklooxygenáza

CP (fract.)

probatorní kyretáž (frakcionovaná)

CPAP

trvalý přetlak v dýchacích cestách (continuous positive airway pressure)

CREB

transkripční faktor (cAMP response element-binding)

CRH

corticcoropin

CRIB

clinical risk index for babies

CRL

temeno-kostrční vzdálenost plodu (crown¬-¬rump length)

CRP

C-reaktivní protein

CS

cervikální skóre

CSEA

kombinovaná subarachnoidální-epi¬durální anestezie (combined spinal-epidural anaesthesia)

CT

 počítačová tomografie (Computerised Tomography)

CTG

kardiotokograf/kardiotokogram

CTV

celková tělesná voda

CVID

common variable imunodeficiency - běžná variabilní imunodeficiene

CVP

centrální venózní tlak (central venous pressure)

CVS

biopsie choria – odběr vzorku placenty (chorion villus sampling)

CW

continous wave doppler - kontinuální dopplerovská technika

CZP

čerstvá zmražená plazma

CŽK

centrální žilní katetr

ČGPS

Česká gynekologická a porodnická společnost

ČLS JEP

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

ČND

čeká na dítě

ČNÚ

časná novorozenecká úmrtnost

ČSARIM

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

d.c.

den cyklu

DAG

diacylglycerol

DDD

domů dle dítěte

DDG

dětská a dorostová gynekologie

DDS

dolní děložní segment

DF

dominantní folikl

DFA

přímá imunofluorescence

dg

diagnoza

DG

dětská  gynekologie   

DGAI

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin

DHEAS

dehydroepiandrosteron sulfát

DIC

diseminovaná intravaskulární koagulace (disseminated intravascular coagulation)

DIE

hluboká infiltrující endometrióza

DIP

deceleratio intra partum - zpomalení frekvence ozev plodu za porodu

DK, HK

dolní, horní končetiny

DM

diabetes mellitus

DNA (DNK)

deoxyribonukleová kyselina (desoxyribonucleic acid)

DNIC

diffuse noxious inhibitory control

DO

darované oocyty

DOPA

dihydroxyfenylalanin

DP

dle potřeby

DSL

dolní střední laparotomie

DUB

dysfunkční děložní krvácení

DV

průtok ductus venosus (ductus venosus)

DVB

dirupce vaku blan

E (E2)

estradiol

EA

ablace endometria

EAA, EAK

excitační aminokyselina

EAPM

Evropská asociace perinatální medicíny

EAS

externí anální sfinkter

EBM

medicína založená na důkazech (evidence based medicine)

EBR

erytrocyty bez buffy coatu resuspendované

EBV

virus Epsteina-Barrové (Epstein-Barr virus)

ECC

endocervikální kyretáž

ECM

extracelulární matrix

ECMO

extrakorporální membránová oxygenace (extracorporeal membrane oxygenation)

ECS

urgentní císařský řez (emergent caesarean section)

ECT

extracelulární tekutina

ECV

external cephalic version - obrat zevními hmaty z KP na hlavičku

EDF

(end diastolic flow)tok v diastolické fázi srdečního cyklu

EDTA

ethylendiamintetraoctová kyselina (ethyl¬enediamine tetraacetic acid)

EEG

elektroencefalografie/elektroencefalogram

EFW

(estimated fetal weight)odhad váhy plodu

EKG

elektrokardiografie/elektrokardiogram

ELFO

elektroforéza

ELISA

enzymová imunoanalýza na imunosorbentech (enzyme-linked immunosorbent assay)

EM

erymasa

EMG

elektromyografie

EMLA

eutektická směs lokálních anestetik (eutectic mixture of local anaesthetics)

end

endometrium

ENNS

novorozenecká škála chování (Early Neonatal Neurobehavioral Scale)

ENNT

název novorozeneckého testu (Early Neonatal Neurobehavioral Test)

EOGBS

neonatální sepse streptokoky skupiny B (early onset GBS disease)

EP

prostaglandinový receptor

EPA

epidurální analgezie

EPSC

excitační postsynaptický potenciál

ERC

Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Council)

ERCS

plánovaný opakovaný císařský řez (elective repeat caesarean section)

ERK

erytrocytový koncentrát,extracelulárním signálem regulovaná kináza

ERV

exspirační rezervní objem (expiratory reserve volume)

ESO

časná druhá operace (early second operation)

ESS

endometrální stromální sarkom

ET

externí tokometrie

ET

embryotransfer, zavedení embrya/í do dělohy

ETCO2

koncentrace CO2 na konci výdechu (end-tidal CO2)

ETK

endotracheální kanyla

ETRS

endometrióza

EXIT

ex utero intrapartum treatment

f

dechová frekvence, dechové cykly/min

F/M

poměr plod/matka

F/X

fundus/xiphoideus

FA

obličejový úhel (facial angle)

FAAH

hydroláza amidů mastných kyselin

faktor Va

aktivovaný faktor V

Fbg

fibrinogen

FDA

Úřad pro potraviny a léky, USA (Food and Drug Administration)

FDP

 ŠTĚPNÝ PRODUKT FIBRINOGENU (FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCT)

FETENDO

fetální endoskopie

FEV1

usilovný exspirační objem za 1 s

FEV1/FVC

poměr pro výpočet % objemu z uvedených parametrů

FFN

fetální fibronektin

FFP

čerstvě zmražená plazma (fresh frozen plasma)

FGF

růstový faktor pro fibroblasty (fibroblast growth factor)

FGR

fetal grows restriction

FHR

(fetal heart rate)srdeční frekvence plodu

FIGO

Mezinárodní organizace gynekologů a porodníků (Intenational Federation of Gynecology and Obstetrics)

Fikt.PM

fiktivní datum poslední menstruace

FiO2

inspirační frakce O2

FIRS

fetal inflammatory respons syndrome - syndrom fetální zánětové odpovědi

FISH

fluorescenční hybridizace in situ (fluo¬rescence in situ hybridization)

FL

délka stehenní kosti (femur length)

FM

fetus mortuus

FMH

fetomaternální hemoragie

FN

Fakultní nemocnice

FNA

fine needle cytologie - odběr tenkou jehlou na cytologii

fol

folikul

FOS

 Fluid Overload Syndrom

FPO

fetální pulsní oxymetrie

FpO2

fetální pulsní oxymetrie

FR

fyziologický roztok

FRC

funkční reziduální kapacita

FS

peroperační histologie (frozen section)

FSH

hormon stimulující folikuly (follicle-stimulating hormone)

FSS

operace zachovávající fertilitu (fertility sparing surgery)

FVa

aktivovaný faktor V

FVC

usilovná vydechnutá vitální kapacita (forced vital capacity)

FW

sedimentace erytrocytů (Fahreus-Westergreen)

GA

gynekologická anamnéza

GA

(gestational age)gestační stáří (stáří těhotenství)

GABA

kyselina gama-aminobuterová

GBS

streptokoky skupiny B (group B Streptococcus)

GCS

Glasgowská škála hodnocení tíže poruchy vědomí (Glasgow Coma Scale)

G-CSF

růstový faktor pro granulocyty (granulocyte colony stimulating factor)

GDM

gestační diabetes mellitus

GDNF

gliální neurotrofický faktor (glial cell-derived neurotrophic factor)

GEU

graviditas extrauterina - mimoděložní (ektopické) těhotenství

GF

glomerulární filtrace

GGT, GMT

γ-glutamyltransferáza

GH

růstový hormon (growth hormone)

GIFT

gametotransfer

GIT

gastrointestinální trakt

Glu

glutamát

Gly

glycin

GM-CSF

růstový faktor pro granulocyty a makrofágy (granulocyte-macrophage colony stimulating factor)

GnRH

gonadotropin - releasing hormon - gonadotropin spouštěcí hormon

GnRHa

analoga gonadoliberinu

GP

glykoprotein

GPK

Gynekologicko-porodnická klinika

GRF

growth hormone releasing factor - spouštěcí faktor růstového hormonu

GT

gonadotropin

GTN

glyceriltrinitrát

gutt.

guttae (kapky)

GV

germinal vesicle, germinální váček - stupeň zralosti oocytu

H1

histaminový receptor 1

HA

hysterectomia abdominalis

HAK

hormonální antikoncepce

HAS

hyperandrogenní syndrom

Hb

deoxyhemoglobin

HB gel

Hyalobarrier gel

HbAlc

glykovaný hemoglobin

HBeAg

časný antigen hepatitidy B (hepatitis B early antigen)

HBF

fetální hemoglobin

HbO2

oxyhemoglobin

HBsAg

protilátky infekční hepatitidy B (hepatitis B surface antigen)

HC

obvod hlavy (head circumference)

hc

hormonální cytologie

HC/AC

poměr obvodu hlavičky a obvodu bříška

hCG

lidský choriový gonadotropin (human chorionic gonadotropine)

HCS

LIDSKÝ SOMATOMAMOTROPIN (HUMAN CHORIONIC SOMATOMAMOTROPINE)

Hct

hematokrit

HDFN

hemolytické onemocnění plodu a novorozence (haemolytic disease of the fetus and newborn)

HDL

lipoprotein o vysoké hustotě (high density lipoprotein)

HELLP

syndrom hemolýzy, zvýšené koncetrace jaterních enzymů a sníženého počtu trombocytů - hemolysis, elevated liver enzyms, low platelet count

HETE

hydroeikosatetraenová kyselina

HEV

virus hepatitidy E (hepatitis E virus)

HG

vysoký stupeň (high grade)

HGL

léze vysokého stupně závažnosti

HSIL (HSIL)

změny dlaždicových buněk vysokého stupně

HSL

horní střední laparotomie

HIE

hypoxicko-ischemická encefalopatie

HIS

histamin

HIT

trombocytopenie vyvolaná heparinem (heparine induced thrombocytopenia)

HIV

virus získané lidské imunodeficience (human immunodeficiency virus)

HL

(humerus length) délka pažní kosti

HLA

antigen lidských leukocytů (human leukocyte antigen)

HON

hemolytické onemocnění  novorozence

HOS

hypoosmotický test

HPETE

hydroperoxyeikosatetraenová kyselina

hPGH

human placental growth hormone - lidský placentární růstový hormon

HPL

lidský placentární laktogen (human placental lactogen)

HPV

lidský papillomavirus

HR HPV

vysoce rizikový lidský papillomavirus (high risk human papilomavirus)

HRT

hormonální substituční léčba

HS

stupeň stlačitelnosti hlavičky

HSK

hysteroskopie

HSV

virus kožního oparu (herpes simplex virus)

HUS

hemolyticko-uremický syndrom

Hz

Herz - jednotka kmitočtu

CHLUM

odběr chlamydie, ureoplazmata, mykoplazmata

CHPT

chromopertubace

i.m.

intramuskulárně

i.v.

intravenozně

IAS

interní anální sfinkter

IASP

Mezinárodní společnost pro studium a léčbu bolesti (International Associa¬tion for the Study of Pain)

IB4

isolektin B4

ICAM

mezibuněčná adhezivní molekula (intercellular adhesion molecule)

ICD

kardioverter-defibrilátor

ICP

intrahepatální cholestáza v těhotenství (intrahepatic cholestasis in pregnancy)

ICSI

intracytoplasmatická injekce spermie do vajíčka (intra cytoplasmic sperm injection)

ICT

intracelulární tekutina (intracellular adhesion molecule)

I-D

interval incize-porod

IDDM

inzulindependentní diabetes mellitus

IFA

imunofluorescenční analýza

IFG

impaired fasting glucose - porucha glykemie nalačno

IFPO

intrapartální fetální pulsní oxymetrie

IG

imunoglobulin

IgM

imunoglobulin M

ICHS

ischemická srdeční choroba

IL

interleukin

IL-1ß

interleukin 1ß

IL-2R

receptor pro IL-2

ILCOR

International Liaison Committee on Resuscitation

IMC

infekce močových cest

IMSI

morfologická selekce spermií pro ICSI

iNO

inhalovaný oxid dusnatý

INR

mezinárodní normalizovaný poměr (international normalized ratio)

IP3

inositoltrifosfát

IPPV

intermitentní přetlaková plicní ventilace (intermittent positive pressure ventilation)

IPSC

inhibiční postsynaptický proud

IQ

inteligenční kvocient

IRDS

infant respiratory distress syndrome

IRV

inspirační rezervní objem (inspiratory reserve volume)

ISD

intrinsic sphincter deficiency - defekt vnitřního svěrače

IT

intrakraniální translucence

ITP

idiopatická trombocytopenická purpura

IU

mezinárodní jednotka (international unit)

IUD

nitroděložní tělísko

IUFD

intrauterinní smrt plodu (intrauterine fetal death)

IUGR

intrauterinní růstová retardace (intra¬uterine growth retardation)

IUI

intrauterinní inseminace spermiemi

IUP

intrauterinní průnik

IUT

intrauterinní tenzogram

IVF

in vitro fertilizace

IVH

intraventrikulární krvácení

IVKT

invitrokontrakční test

JCA

juvenilní revmatoidní arthritis

JIP

jednotka intenzivní péče

JT

jaterní testy

KA

kyselina kainová (kainic acid)

KARIM

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

KCNK

dvoupórové draslíkové kanály

KET

kryoembryotransfer, zavedení rozmraženého/ných embrya/í do dělohy

KO

krevní obraz

KOH

hydroxid draselný

KP

konec pánevní

KP komp.

kardiopulmonálně kompenzována

KPR

kardiopulmunální resuscitace

KRYO

mražení biologického materiálu do ultra nízkých teplot

KS

krevní skupina

kymo

kymoinsuflace

KZ

krevní ztráta

L

leukoplakie

L/S index

index lecitin/sfingomyelin

LA

lupusové antikoagulans

LADA

latentní autoimunitní diabetes dospělých

LAVH

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

LBCUV

laparoskopická bipolární koagulace uterinních cév

LD, LDH

laktátdehydrogenáza

LDL

lipoprotein o nízké hustotě (low-density lipoprotein)

LDUV

laparoskopická disekce uterinních cév

LE

lupus erythematodes

LED

lupus erythematodes disseminatus

LEEP, LOOP

výkon pomocí elektrofrekvenční kličky (loop electro excisional procedure)

Leu

leucin

LF UK

Lékářská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

LG

nízký stupeň (low grade)

LGA

hypertrofický novorozenec (large for gestational age)

LGL

léze nízkéhe stupně závažnosti

LSIL (LGSIL)

změny dlaždicových buněk nízkého stupně

LH

luteinizační hormon

LH

luteinizační hormon

LIA

lokální infliltrační analgezie

ligg. SU

sacrouterinní vazy

LIPAEMIC

Lipid Injection for the Purpose of Anti¬dotal Effect in lipophilic Medicine IntoxiCation

LLETZ

kličková konizace (large loop excision of the transformation zone)

LM

laparoskopická myomektomie

LMP

lysis manualis placenta

LMS

leiomyosarkom

LMWH

nízkomolekulární heparin (low molecular weight heparin)

LN

lymfatická uzlina

LNG

levonorgestrel

LNG-IUS

Miréna, Jaydees

LOD

laparoskopický ovariální drilling

LPSK (LSK)

laparoskopie

LPT

laparotomie

LR

likelihood ratio

LR HPV

nízko rizikový lidský papillomavirus (low risk human papillomavirus)

LTD

dlouhodobá deprese (long-term depression)

LTP

dlouhodobá potenciace (long-term po¬ten¬tiation)

LUAO

laparoskopická okluze uterinních tepen

LUF

luteinizovaný neprasklý folikul

LUNA

laparoskopická denervace dělohy

LVSI

lymfovaskulární invaze (lymfovascular space involement)

LZS

lékařská záchranná služba

M

mozaika

M

mammae (prsy)

M/P

poměr koncetrací léku v mléce a plazmě matky

M3G

morfin-3-glukuronid

M6G

morfin-6-glukuronid

MA

mentální anorexie

MAC

minimální alveolární koncentrace (minimal alveolar concentration)

MAO

monoaminooxidáza

MAP

protein aktivovaný mitogeny (mitogen activated protein)

MAS

mekoniový aspirační syndrom

MC

menstruační cyklus

MCA-PSV

stanovení maximální průtokové rychlosti arteria cerebrie media plodu

MDA

malonyldialdehyd

MEGX

monoethylglycinxylidid

MEK

mitogenem aktivovaná proteinkináza

MESA

Micro-epididymal Sperm Aspiration (mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete)

mGluR

metabotropní glutamátový receptor

MGP

malý glykemický profil

MH

maligní hypertermie

MCH

minimální anestetická koncentrace (minimum anaesthetic concentration)

MI

metafáze I - stupeň zralosti oocytu

MiCA

mikroinvazivní karcinom

MIF

mikroimunofluorescence

MII

metafáze II - stupeň zralosti oocytu

MK

menstruační kalendář

MK

 malá koagulace

MLCK

kináza lehkých řetězců myozinu (myosin light chain kinase)

MLP

zdravotníci se vzděláním na úrovni vyšší než sesterské (mid-level providers)

MMG

mamografie

MMP

matrixová metaloproteáza

MODS

syndrom multiorgánové dysfunkce (multiorgan dysfunction syndrome)

MOF

multiorgánové selhání (multiorgan failure)

MoM

multiple of medians - násobky mediánů

MOP

mikrobiální obraz poševní

MPL

metaplazie

MPQ

dotazník o bolesti McGillovy univerzity (McGill Pain Questionary)

MR/MRI

magnetická rezonance (magnetic resonance imaging)

MRSA

meticilin rezistentní kmen Staphylococcus aureus

MS-AFP

mateřský sérový alfa-fetoprotein

MSH

hormon stimulující melanocyty (melanocytes stimulating hormone)

MTHFR

enzym methylentetrahydrofolátreduktáza

MU

montevidejská jednotka

N.I.C.E.

National Institute for Health and Clinical Excellence

N2O

oxid dusný

NaCl

chlorid sodný

NACS

novorozenecké skóre adaptační kapacity (Neurologic and Adaptive Capacity Score)

NADA

N-arachidonoyldopamin

NAPE

N-arachidonyl-fosfatidylethanolamin

NB

nosní kost (nasal bone)

NBAS

název novorozeneckého testu (Neonatal Behavior Assesment Scale)

NCDMH

Národní centrum pro diagnostiku maligní hypertermie

nCPAP

nazální kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (nasal continuous positive airway pressure)

NDDG

National Diabetes Data Group

NED

bez známek onemocnění (no evidence of disease)

NETZ

jehlová konizace (needle excision of the transformation zone

NGF

neurotrofický faktor (nerve growth factor)

NIBP

neinvazivní měření krevního tlaku (non-invasive measurement of blood pressure)

NILM

negativní pro intraepiteliální lézi nebo malignitu

NK

neurokinin

NK1

neurokininový receptor 1 pro SP

NMDA

N-methyl-D-aspartát

NNNS

NICU Network Neurobehavioral Scale

NO

nynější onemocnění

NPB

náhlá příhoda břišní

NPD

neproliferující nemoc (nonproliferative disease)

NSA

nesteroidní antirevmatika, antiflogistika

NSAID

nesteroidní antiflogistika (non-steroidal antiinflammatory drugs)

NST

non stress test - nezátěžový test

NT

šíjové projasnění (nuchal translucency)

NTC

národní tkáňové centrum

NTD

rozštěpové vady neurální trubice (neural tube defects)

NYHA

New York heart asociation

OA

osobní anamnéza

OAS

oligo astheno spermie

OATS

oligo astheno terato spermie

obv.gyn.

obvodní gynekolog

OC

onkologická cytologie

OE

ovarektomie

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OFD

(occipito-frontal diameter)předozadní průměr hlavičky

OG

ošetřující gynekolog

oGTT

orální glukózový toleranční test

OHSS

ovariální hyperstimulační syndrom

OL

obvodní lékař

OLDA

N-oleoyldopamin

OM

otevřená (abdominální) myomektomie

OM/CAR

ovometrie

oo.

oocyt

OOPS

operace za placentární podpory - operating on placentar support

OP

ozvy plodu

OR

odds ratio, opioidní receptor

OZT

oxytocinový zátěžový test

P

puls

p.b.

při bolesti

p.o.

per os

p.r.

per rectum

P/DG

pubes (pubické ochlupení)

P/KOLPO

puntíčkování; puls

P+V

příjem a výdej tekutin

P2X

purinergní receptor ionotropní

P2Y

purinergní receptor metabotropní

Pa

parciální tlak v arteriální krvi

PA

parciální tlak v alveolech

PA

perinatální asfyxie

PAF

faktor aktivující krevní destičky (platelet activating factor)

PAG

periakveduktální šeď (periaquaeductal gray)

PAI

inhibitor aktivátoru plazminogenu (plasminogen activator inhibitor)

PALN

 paraaortální lymfadenektomie

PAPP-A

pregnancy associated plasma protein-A

PAST

posterior axillary sling traction

PB

punch biopsie

PC

protein C

PCA

analgezie řízená nemocným (pacient controlled analgesia)

PCEA

epidurální analgezie řízená nemocným (pacient controlled epidural analgesia)

PCO

polycystická ovaria

pCO2

parciální tlak CO2

PCOS

syndrom polycystických ovarií

PCR

polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)

PCT

prokalcitonin

PCT/CAR

postkoitální test

PDA

peridurální anestezie/analgezie

PDGF

destičkový růstový faktor (platelet derived growth factor)

PDK

peridurální katetr

PDPH

POSTPUNKČNÍ BOLEST HLAVY (POSTDURAL PUNCTURE HEADACHE)

PDS

monofilamentní steh

PDWA

proliferující nemoc bez atypií (proliferative disease without atypia)

PEA

elektroaktivita bez hmatného tepu (pulse¬less electrical activity)

PEEP

přetlak na konci výdechu (positive end-expiratory pressure)

PET

pozitronová emisní tomografie (positron emission tomography)

PF 3

destičkový faktor 3 (plateled factor 3)

PG

prostaglandin

PGD

preimplantační genetická dignostika

PGE

prostaglandin E

PGE2

prostaglandin E2

PGF2alfa

prostaglandin F2alfa

PGHS-2

prostaglandin synthase type 2

PGI

PROSTACYKLIN

PGI2

prostaglandin I2 – prostacyklin

PI,RI

(pulsatility index, resistence index)indexy hodnotící průtok krve cévami

PICSI

selekce spermií pro ICSI

PID

pánevní zánětlivá nemoc - pelvic inflamatory disease

PID/UZ

prenatální invazivní diagnostika

PIH

těhotenstvím vyvolaná hypertenze - pregnancy induced hypertension

PIH

prolaktin inhibující hormon

Pin

inspirační tlak (inspiratory pressure)

PIP

peak inspiratory pressure

pKa

disociační konstanta

PKA

proteinkináza A

PKC

proteinkináza C

PKS

plazmatický koagulační systém

PLC

fosfolipáza C

PLN

pánevní lymfadenektomie

PM

poslední menstruace

PMCS

perimortem caesarean section

PN

prvojádro

pO2

parciální tlak O2

POCT

vyšetření u pacienta (point-of-care test¬ing)

POF

předčasné ovariální selhání

POMC

proopiomelanokortin

PONV

pooperační zvracení (postoperative nausea and vomiting)

PPCM

peripartální kardiomyopatie (peripartum cardiomyopathy)

PPH

peripartální krvácení (peripartal haemorrhage)

PPHL

poloha plodu hlavičkou

PPKP

poloha plodu koncem pánevním

PPR

primary platinum resistant

PPROM

předčasný odtok plodové vody (preterm premature rupture of membranes)

PPS

potentially platinum sensitive

PPX

pipekolylxylidid

PRL

prolaktin

PRL

prolaktin

PRL

prolaktin

Pro

prolin

PROG

progesteron

PROM

předčasný odtok plodové vody -preterm rupture of the membranes

PS

protein S

PS 1,2

porodní sál (porodní sál 1.,2.)

PSN

presakrální neurektomie

PSV

(peak systolic velocity)max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu

PT

protrombinový čas (prothrombine time)

PTH

parathormon

PTX

paklitaxel

PTK

protein-tyrozinkináza

perinatální úmrtnost

PUPPP

pruriginózní urtikariální papuly a plaky

PVL

periventrikulární leukomalacie

PW

pilse doppler wave - pulzní doplerovská vlna

PŽOK

peripartální život ohrožující krvácení

Q

Quickův test

Q/t

množství látky, které difunduje za jednotku času

RA

rodinná anamnéza

RAAS

renin-angiotenzin-aldosteronový systém

RAM

přímý břišní sval (rectus abdominis muscle)

Ras

protein s GTPázovou aktivitou

RCOG

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

RCUD

digitální revize děložní dutiny

RCUI

instrumentální revize děložní dutiny

RDS

syndrom dechové nedostatečnosti (respiratory distress syndrome)

REM

paradoxní spánek – fáze spánku rychlých očních pohybů (rapid eye movements)

RES

retikulo-endotelový systém

RF

rizikové faktory

RI

rezistenční index

RL

revizní lékař

RLP

rychlá lékařská pomoc

RNA

ribonukleová kyselina (ribonucleic acid)

RPAB

residua post abortum - zbytky po potratu

RPR

rapid plasma reagent - rychlá reaginová reakce

RPT

ruptura

RRR

rapid reagent reaction - rychlá reagenční reakce

RS

roztroušená skleróza

RT

rizikové těhotentví

RV

reziduální objem (residual volume)

RVF

retroverze flexe - dozadu zakloněná děloha

RYR

ryanodinový receptor

S.C.

Sectio Caesarea

s.c.

subcutánně - podkožní injekce

S/D

systolicko-diastolický poměr

SA

sociální anamnéza

SAMe

S-adenyl-metionin

SaO2

saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi

SBT

spontaneous breathing trial

S-Ca

koncentrace vápníku v séru

SCC

spinocelulární karcinom

SCJ

squamokolumnární junkce

ScvO2

saturace hemoglobinu kyslíkem v centrální žilní krvi

SD

standardní odchylka (standard deviation)

SE

salpingektomie

SERM

Selektivní Modulátory Estrogenového Receptoru

SF

srdeční frekvence

SGA

hypotrofický novorozenec (small for gestational age)

SIRS

syndrom systémové infekční zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory res¬ponse syndrome)

SLE

systémový lupus erythematodes

SLN

sentinelová uzlina

SLNB

biopsie sentinelové uzliny

SNRI

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors)

SOGC

Kanadská gynekologicko-porodnická odborná společnost (Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

SP

substance P

SPAA

Sekce porodnické anestezie a analgezie

SPC

Souhrn údajů o přípravku (Summary of Product’s Characteristics)

SPG

spermiogram

SPI

specifický placentární protein

SpO2

pulsní oxymetrie

SPR

sarkopazmatické retikulum

SPRM

Selektivní Modulátory Progesteronového Receptoru

SS

sactosalpinx

SS

sactosalpinx

SSRI

inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonine reuptake inhibitor)

STAN

S-T analysisi - analýza S-T úseku EKG plodu

STATIM

okamžitě – z vitální indikace

STD

sexually transmitted diseases - pohlavně přenosné choroby (všeobecně)

STD SUKL

sexually transmitted diseases - pohlavně přenosné choroby - požadované k vyšetření dle SUKL

stp

stav po

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Supp.

suppositorium

SWETZ

jehlová konizace (stright wire excision of the transformation zone)

T

teplota

T.L.

tripple line

T3

trijodthyronin

T4

thyroxin

TAD

(transverese abdominal diameter)příčný průměr bříška

TAE

termoablace endometria

TAH

totální abdominální hysterektomie

TAT

čas odběru vzorku k získání výsledku (turn-around time)

TBG

globulin vázající thyroxin (thyroxine binding protein)

Tbl.

tablety

TBSA

celkový tělesný povrch (total body surface area)

TCD

(transcerebelar diameter)příčný rozměr mozečku

TCEM

transcervikální expulze myomu

TCRM

transcervikální (hysteroskopická) resekce myomu

TE

tromboembolie

TEN

tromboembolická nemoc

TENS

transkutánní elektrická nervová stimulace

TESE

testicular sperm extraction (extrakce spermií z kanálků varlete)

TF

tkáňový faktor (tissue factor)

TFPI

inhibitor tkáňového faktoru (tissue factor pathway inhibitor)

TGF

transformační růstový faktor (transforming growth factor)

th

terapie

TISS

skórovací systém (therapeutic intervention scoring system)

TIVA

celková intravenózní anestezie (total intravenous anaesthesia)

TK

tlak krevní

TKH

antimucinmonoklonální protilátka

TLC

celková plicní kapacita (total lung capacity)

TLH

totální laparoskopická hysterektomie

TLRH

totální laparoskopická radikální hysterektomie

TMA

trombotická mikroangiopatie

Tmax

čas dosažení maximální koncentrace

TNF

faktor nekrotizující nádory (tumor necrosis factor)

TNFR

receptor pro TNF?

TNM

tumor-nodus-metastáza

TOL

trial of labor

TORCH

toxoplazmóza, rubeola, CMV, herpes virus

TP

termín porodu

t-PA

tkáňový aktivátor plazminogenu (tissue plasminogen activator)

TR

přítomnost regurgitace na trikuspidální chlopni (tricuspid regurgitation)

TRALI

akutní poškození plic transfuzí (trans¬fusion-related acute lung injury)

TRF

transfůze

TRH

thyreotropin releasing hormon - tyreotropin spouštěcí hormon

TrkA

neurotrofní receptor pro NGF

TrkB

neurotrofní receptor pro BDNF/NT-3

TRP

transient receptor potential

TRPM8

transient receptor potential melastatin 8

TRPV1

transient receptor potential vanilloid 1

TSH

thyreostimulační hormon

TSR

čas do pravidelného dýchání (time to sustained respiration)

TT

trombinový čas (thrombine time)

TTD

trunc transverse diameter -příčný průměr trupu plodu

TTP

trombotická trombocytopenická purpura

TTTS

trasfuzní syndrom mezi dvojčaty (twin to twin transfusion syndrome)

TTV

virus přenášený transfuzí (transfusion transmitted virus)

TTX

tetrodotoxin

TU

transfuzní jednotka (transfusion unit)

TX(A)

TROMBOXAN (A)

TXA2

TROMBOXAN A2 (THROMBOXANE A2)

Tyr

tyrozin

TZ

transformační zóna

UAE

embolizace uterinních tepen

UDCA

kyselina ursodeoxycholová

UDPG-D

uridindifosfoglycerát dihydrogenáza

UDPG-T

uridindifosfoglycerát transferáza

uE3

nekonjugovaný estriol (unconjugated estriol)

UFH

nefrakcionovaný heparin (unfractionated heparin)

UGT

urogenitální trakt

Ung.

unguentum

UPT

umělé přerušení těhotenství

UPV

umělá plicní ventilace

USA

Spojené státy americké

USG

ultrasonografie

UTG

utrogestan

UUT

umělé ukončení těhotenství

UV

pupečníková žíla (vena umbilicalis)

UV/VM

feto-maternální poměr (UV – pupečníková véna, VM – venózní krev matky)

UZ

ultrazvukové vyšetření

V

atypické cévy

V´D

ventilace mrtvého prostoru (l/min)

V‘A

alveolární ventilace

V‘E

minutová ventilace (l/min)

V‘O2

spotřeba kyslíku (l/min)

VA

vaginální adenóza

Va

(anterior ventricle)šířka předního rohu postranní mozkové komory

vag.

vaginálně

VaIN

vaginální intraepiteliální neoplazie

Val

valin

VAS

vizuální analogová škála (visual analogue scale)

VBAC

spontánní vedení porodu po předchozím císařském řezu (vaginal birth after cesarean section)

VCC

vitium cordis congenitum - vrozená srdeční vada

VD

objem mrtvého prostoru (dead space volume)

VDRL

veneral disease research laboratory - výzkumná laboratoř venerických chorob

VE

vulvektomie

VEGF

vaskulární endotelový růstový faktor (vascular endothelial growth factor)

VEX

vakuum extrakce

VFN

Všeobecná fakultní nemocnice

VGP

velký glykemický profil

VH

vaginální hysterektomie

VHA

virová hepatitida A

VHB

virová hepatitida B

VHC

virová hepatitida C

VIN

vulvární intraepiteliální neoplazie

VITÁL

ihned

VK

velká koagulace (Quick, APTT, trombinový čas, fibrinogen, etanol.gel.test,antitrombin III, D dimery)

VLDL

lipoprotein o velmi nízké hustotě (very low density lipoprotein)

VM

vaginální myomektomie

VO2

spotřeba kyslíku (l/min)

VP

voda plodová

VT

dechový objem (tidal volume)

VVV

vrozená vývojová vada

VVVuteri

vrozená vývojová vady dělohy

vWF

von Willebrandův faktor

vWN

von Willebrandova nemoc

WDR

neurony s širokým dynamickým rozsahem (wide dynamic range)

WHO

Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation

W-P-W

Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom

ZP

zdravotní pojištovna

ZZ

zdravotnické zařízení

ZZS

zdravotnická záchraná služba

ŽK

žlučové kyseliny

α-MSH

alfa-melanocyty stimulující hormon

βhCG

β-podjednotka hCG